Disclaimer

Deze site is met grote zorg samengesteld door Assicuro BV, handelend onder de naam Assicuro Private Insurance. Assicuro behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Assicuro Private Insurance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie.

De website van Assicuro is speciaal voor haar klanten opgezet als informatieve site. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt, ermee instemt en daaraan gebonden is. Assicuro wijst erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen en adviseert u daarom de voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan.

Assicuro Private Insurance staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Assicuro Private Insurance aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Assicuro Private Insurance sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Assicuro heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites. Dit geldt ook voor internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de website van Assicuro.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Assicuro Private Insurance kan echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlinked websites.

Is of worden deze gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten, waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De informatie op deze site is derhalve uitsluitend indicatief en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie. Voor een persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen.

Assicuro beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland/België en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Voor zover in deze website wordt gesproken over Chubb wordt bedoeld "Schadeverzekeraar ACE European Group Limited, a Chubb Company". Informatie over Chubb en haar producten is uitsluitend informatief van aard en hieruit kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke door Chubb afgegeven polis.

Copyright © 2002-2019 Assicuro Private Insurance All Rights Reserved.

Walther Muurmans

Assicuro Private Insurance