Dienstenwijzer

Inleiding

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener (wij) hun biedt. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft. De complete tekst van deze Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u hier terugvinden.

Wie zijn wij?

Assicuro BV treedt naar buiten onder de handelsnaam: "Assicuro Private Insurance" . Ons kantoor heeft zich toegelegd op het bemiddelen in verzekeringen voor met name welgestelde particulieren met bezittingen in Nederland en België. Hierbij kunt u denken aan verzekeringen voor: (exclusieve) auto's; (exclusieve) woningen met bijbehorende inboedel; kunst- en sieradencollecties; jachten en vliegtuigen; ontvoering en afpersing; ziektekosten; overige particuliere verzekeringen;

Registratie persoonlijke gegevens en communicatie

Uiteraard beschikken wij over gegevens van onze klanten. Zonder die gegevens kunnen we ons werk niet doen. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens stellen we deze nooit zonder uw toestemming ter beschikking aan derden. In uw eigen belang gaan we ervan uit dat u ons juist en volledig informeert, en dat u ons op de hoogte houdt van wijzigingen in uw situatie.

Premies en Incasso

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. In overleg met u bepalen wij voor welke incasso methode zal worden gekozen. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode wordt gevolgd. Tevens informeren wij u dat over sommige premies nog assurantiebelasting is verschuldigd. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt, anders kan de verzekeringsmaatschappij bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De kosten daarvan kunnen u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig zodat we een oplossing kunnen vinden. Indien u recht hebt op premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij afhandelen. Indien u vragen of klachten hebt over de afschrijving geven wij advies en bijstand. Als uw premie belegd wordt in aandelen, vermeldt de verzekeringsmaatschappij altijd tegen welke koers dat gebeurd. Wij brengen u hiervan op de hoogte.

Incasso door Assicuro Private Insurance

Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u zal worden geïncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling:

  • zenden van een nota met betaling door u per bank of postbank;
  • automatische afschrijving van bank met of zonder voorbericht.

De premie van een verzekering wordt in principe eenmaal per jaar afgeschreven dit geschiedt op een vaste datum die vooraf aan u is bekendgemaakt. Als u eenmaal uw premie aan ons heeft betaald, hoeft u deze niet meer aan de verzekeraar te voldoen. Daar zorgen wij immers voor.

Incasso door verzekeraar

Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u zal worden geïncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling:

  • zenden van een nota met betaling door u per bank of postbank;
  • automatische afschrijving van bank met of zonder voorbericht.

Schadeafhandeling

Bel Assicuro Private Insurance via +31(0)88-77 444 77 of meld uw schade online via het tabblad schade melden. Voor dringende zaken buiten kantoortijd kunt u een medewerker van Assicuro bereiken via hetzelfde nummer.

Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van de verzekeraar/assuradeur een vergoeding (provisie) die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf of verkoop van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Onze relaties met verzekeraars

Assicuro Private Insurance is een "ongebonden bemiddelaar". Dat wil zeggen dat wij in vrijheid de producten van een aantal verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke verzekeraars wij samenwerken.

Onze kwaliteit

Assicuro BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft Assicuro BV een vergunning gegeven op de volgende gebieden:

  • schadeverzekeringen
  • levensverzekeringen

Deze vergunning staat geregistreerd onder nummer 12002027. Registratie is een wettelijke verplichting. Het Wft-register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl). Assicuro BV staat bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg ingeschreven onder inschrijfnummer 32045295.

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten

Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij de volgende instantie terecht: Assicuro BV: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG Telefoon 0900-3552248 U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Onze bereikbaarheid

Voor onze bereikbaarheid gaat u naar contact.